Viziune / Misiune / Valori

sigla

Școala post-doctorală academică în economie (SpDAE)

VIZIUNE. Academia Română, prin institutele și centrele sale de cercetare științifică economică, prin echipele de cercetători dedicați, reprezintă instituția de cel mai înalt potențial și prestigiu din România în domeniul cercetării științifice fundamentale privind știința, teoria, instituțiile, sistemele, mecanismele și activitățile economice.

Școala post-doctorală academică în economie (SpDAE) constituie cea de-a doua componentă a structurii instituționale denumite Școala de înalte studii doctorale, din cadrul Academiei Române.

Viziunea privind școala post-doctorală academică în economie se referă la ținta (obiectivul final) urmărit prin proiectarea, organizarea, implementarea și funcționarea Școlii post-doctorale academice în economie și poate fi definită astfel:

„Școala post-doctorală academică în economie din cadrul Academiei Române va constitui referința cea mai înaltă a excelenței în cercetarea științifică economică fundamentală post-doctorală din România".

MISIUNE. Misiunea Școlii post-doctorale academice în economie (SpDAE) se referă la modalitățile, mecanismele, politicile și resursele prin care este atinsă ținta stabilită în viziune. În mod concret, misiunea este descrisă de lista obiectivelor de etapă care, o dată îndeplinite în mod convergent și consistent, conduc la atingerea țintei stabilite.

Misiunea Școlii post-doctorale academice în economie constă în „asigurarea continuității cercetării științifice de nivel european a doctorilor în economie, în contextul operaționalizării rutelor de învățare pe tot parcursul vieții, prin instituționalizarea unui sistem coerent, stabil, unitar, permanent și sustenabil de atragere și îndrumare a doctorilor în științe economice în activități de aprofundare a temelor susținute în tezele de doctorat sau a unor teme din portofoliul de cercetare al Școlii, sub forma cercetării științifice post-doctorale, precum și de valorificare publică eficientă, la nivel național, european și internațional, a rezultatelor științifice obținute.

Misiunea Școlii post-doctorale academice în economie realizează prin atingerea următoarelor obiective:

 • formarea continuă a cercetătorilor de elită în domeniul economic, prin atragerea doctorilor în economie în activități de pregătire și cercetare științifică de cel mai înalt nivel;
 • formarea și întreținerea, cu caracter permanent, a unui portofoliu academic de teme și subiecte de cercetare științifică post-doctorală, în acord atât cu logica internă a cercetării științifice economice de tip fundamental, cât și cu nevoile curente sau de perspectivă de identificare a soluțiilor de gestionare eficientă a problemelor economiei și societății românești;
 • asigurarea continuității, coerenței și consistenței pregătirii și activității de tip doctoral, cu pregătirea, perfecționarea și activitatea de tip post-doctoral în domeniul economic, în cadrul Școlii de Înalte Studii Doctorale a Academiei Române;
 • sprijinirea materială, instituțională, metodologică și științifică a doctorilor în economie care doresc să continue cercetările începute în teza de doctorat sau alte cercetări cu caracter complex, interdisciplinar și cu impact multiplicator în domeniul științei și practicii economice;
 • menținerea Academiei Române, prin Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu", în topul cercetării științifice economice naționale, îndeosebi la nivelul cercetării de tip fundamental, și includerea lor în peisajul recunoscut al cercetării fundamentale economice la nivel european și mondial;
 • perfecționarea și diseminarea instituționalizată a principiilor, metodelor, tehnicilor și instrumentelor de cercetare științifică post-doctorală în domeniul economic.

VALORI. Școala post-doctorală academică în economie vizează dezvoltarea, perfecționarea și rafinarea tuturor celor trei componente ale conceptului de competență (așa cum este acesta definit la nivelul Uniunii Europene): cunoștințe în domeniul cercetării științifice economice fundamentale (knowledge), aptitudini în cercetarea științifică economică post-doctorală (skills), atitudini în fața provocărilor științifice care vin atât din logica internă a științei economice cât și din necesitățile sociale de analiză, evaluare și soluționare (attitudes).

Valorile susținute de Școala post-doctorală academică în economie se referă la cea de-a treia componentă a conceptului de competență și anume la atitudini. În acest sens, valorile promovate, apărate și implementate de Școala post-doctorală academică în economie urmăresc formarea de atitudini la cercetătorii care sunt doctori în economie, atitudini care să conducă atât la performanță profesională cât și la rectitudine deontologică în procesul de cercetare post-doctorală.

Lista valorilor susținute de Școala post-doctorală academică în economie este următoarea:

 • independența adevărului științific
  • adevărul științific nu se supune nici unei instanțe de validare în afara raționalității logice, a testării independente și a falsificării factuale (criteriul Popper);
 • libertatea actului științific
  • cercetătorul științific este liber să cerceteze orice ipoteză sau conjectură, nefiind limitat în acest demers decât de propriile capacități, constrângeri sau credințe;
 • paternitatea ideilor științifice
  • ideea științifică emisă de un cercetător este proprietatea sa intelectuală, indiferent dacă ea este de circulație privată sau publică;
 • interdisciplinaritatea abordării științifice
  • prezența omului în procesul economic impune ca abordarea cercetării științifice economice să fie una interdisciplinară, deoarece explicația economică este o explicație polisemantică (complexă, neliniară);
 • natura fundamentală a cercetării științifice
  • o valoarea de adevăr a rezultatelor cercetării științifice se asigură numai prin așezarea acestora pe baze epistemologice, adică prin accesarea nivelului fundamental al cercetării;
 • relevanța metodei de cercetare științifică
  • gradele de veridicitate, verosimilitate și nefalsificabilitate ale rezultatului cercetării științifice depind de metoda de cercetare, de aceea partea cea mai importantă a proiectării actului de cercetare științifică este proiectarea metodei de cercetare, care este garantul valorii de adevăr a însuși rezultatului cercetării;
 • pozitivitatea rezultatului public al cercetării științifice
  • rezultatul public al cercetării științifice trebuie să fie prezentat (descris) în modalitate pozitivă (care să permită reparcurgerea metodei utilizate și repetarea independentă a demersului științific), adică trebuie să cuprindă doar componenta explicativă, în timp ce componenta de întemeiere (credință), adică partea metafizică a cercetării, trebuie să rămână în zona privată a demersului de cercetare;
 • dominația necesarului asupra contingentului în cercetare științifică
  • ținta cercetării științifice este un rezultat necesar, așadar un rezultat care are o singură dependență contextuală - față de teoria/ipoteza în cadrul căreia se desfășoară actul de cercetare;
 • relativitatea rezultatului cercetării științifice
  • rezultatul științific are valoare de adevăr exclusiv în interiorul setului de axiome/ipoteze pe baza căruia s-a proiectat metoda de cercetare și s-a realizat cercetarea propriu-zisă; orice extindere a valabilității acestuia în afara setului de axiome/ipoteze menționat este nelegală și impune reelaborarea setului de axiome/ipoteze fondatoare
 • etica actului de cercetare științifică
  • cercetarea științifică nu se poate realiza în nici un caz în care, prin actul științific respectiv, se produce, persoanei umane sau colectivităților umane, suferință de orice fel, îngrădire a drepturilor și libertăților fundamentale, precum și lezarea demnității și onoarei.
Română (România)English (United Kingdom)

SPODE | Studii Post-Doctorale in Economie

ue ro fe is edu
Acest site este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013